Powered byAccuWeather.com
Nie chcesz zmoknąć?
Pobierz darmową aplikację
Weź parasol

Wakacje 2015

Regulamin konkursu "Odgadnij miejsce ze zdjęcia"

I          Postanowienia ogólne

 1. Konkurs "Odgadnij miejsce ze zdjęcia" (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").
 2. Fundatorem nagród wskazanej w rozdziale V ust. 32 lit. b jest Suzuki Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000044662, NIP: 5240307031, o kapitale zakładowym w wysokości 21 000 000 zł (zwana dalej ,,Fundatorem".
 3. Fundatorem nagrody opisanej w rozdziale V ust. 32 lit. a jest Organizator.

Reklama

4.       Konkurs (zwany dalej ,,Konkursem") składa się z 30 etapów, odbywających się zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 13 rozpoczynając od 1 lipca 2015 roku do 29 sierpnia 2015 roku.

5.       Konkurs dostępny jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.       Informacje na temat Konkursu oraz regulamin dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://pogoda.interia.pl/raporty/raport-wakacje2015/fotozagadki (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

7.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

8.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie po 1 zwycięzcy każdego etapu Konkursu, którego wykonane zadanie konkursowe, określone w ust. 17 zostało ocenione najwyżej przez powołaną do tego komisję konkursową.

II        Uczestnicy Konkursu

9.       Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej ,,Uczestnikiem") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

10.   W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

11.   Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się                              z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie). Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

12.   Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

III      Zasady Konkursu

13.   Konkurs składa się z 30 etapów, odbywających się według poniższego harmonogramu:

1)      1.07 (środa) - fotozagadka nr 1

2.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 1

2)      3.07 - fotozagadka nr 2

4.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 2

3)      5.07 - fotozagadka nr 3

6.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 3

4)      7.07 - fotozagadka nr 4

8.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 4

5)      9.07 -fotozagadka nr 5

10.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 5

6)      11.07 - fotozagadka nr 6

12.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 6

7)      13.07 - fotozagadka nr 7

14.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 7

8)      15.07 - fotozagadka nr 8

16.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 8

9)      17.07 - fotozagadka nr 9

18.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 9

10)   19.07 - fotozagadka nr 10

20.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 10

11)   21.07 - fotozagadka nr 11

22.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 11

12)   23.07 - fotozagadka nr 12

24.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 12

13)   25.07 - fotozagadka nr 13

26.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 13

14)   27.07 ¬ fotozagadka nr 14

28.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 14

15)   29.07 ¬ fotozagadka nr 15

30.07 - rozwiązanie fotozagadki nr 15

16)   31.07 ¬ fotozagadka nr 16

01.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 16

17)   02.08 - fotozagadka nr 17

03.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 17

18)   04. 08 - fotozagadka nr 18

05.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 18

19)   06.08 - fotozagadka nr 19

07.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 19

20)   08.08 - fotozagadka nr 20

09.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 20

21)   10.08 - fotozagadka nr 21

11.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 21

22)   12.08 - fotozagadka nr 22

13.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 22

23)   14.08 - fotozagadka nr 23

15.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 23

24)   16.08 - fotozagadka nr 24

17.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 24

25)   18.08 - fotozagadka nr 25

19.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 25

26)   20.08 - fotozagadka nr 26

21.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 26

27)   22.08 - fotozagadka nr 27

23.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 27

28)   24.08 - fotozagadka nr 28

25.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 28

29)   26.08 - fotozagadka nr 29

27.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 29

30)   28.08 - fotozagadka nr 30

29.08 - rozwiązanie fotozagadki nr 30

 

14.   Każdy z etapów opisanych powyżej rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy się o godzinie 8:59 dnia następującego po rozpoczęciu danego etapu.

15.   Uczestnik powinien do godziny 8:59 dnia następującego po rozpoczęciu danego etapu przesłać wykonane zadanie konkursowe (zwane dalej ,,Materiałem") za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://pogoda.interia.pl/napisz-do-nas. W konkursie biorą udział zgłoszenia otrzymane przez Organizatora do godziny 8:59 - czasu zliczanego przez infrastrukturę teleinformatyczną Organizatora.

16.   W powyższej wiadomości Uczestnik oprócz Materiału zobowiązany jest przesłać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, adres e-mail. Dane są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia wymagania niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

17.   Zadaniem konkursowym jest - na podstawie zdjęcia zamieszczonego w artykule z tytułem "Fotozagadka:..." wskazanie nazwy miejsca, które zdjęcie przedstawia oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Co i kogo  zabrała/zabrałbyś w miejsce przedstawione na zdjęciu.

Materiał winien mieć nie mniej niż 280 i nie więcej niż 700 znaków łącznie ze spacjami.

Co drugi dzień, zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. 13, na Stronie Konkursowej pojawiać będą się inne miejsca do odgadnięcia. Łącznie w Konkursie pojawi się 30 foto-zagadek.

18.   Biorąc udział w Konkursie Uczestnik:

1)      wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym na:

 

a)      przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,

b)      dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na jego rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika,

c)        publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

2)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)     wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c)       w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

d)      tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych

3)      oświadcza, że:

a)      posiada pełnię praw autorskich do Materiału

b)      Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

c)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

d)      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu www.interia.pl.

19.   Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów i w związku z tym może wygrać więcej niż 1 raz.  

20.   Organizator oświadcza, że:

1)      w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich  poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

2)      zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

 1. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 2. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w rozdziale III powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

 

IV      Rozwiązanie Konkursu

23.   Zwycięzców (zwanych dalej ,,Zwycięzcami") wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z  3 jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją"). Zwycięzcy będą wyłaniani następnego dnia po rozpoczęciu etapu, do którego zgłosili swój Materiał.

24.   Dane osobowe Zwycięzców konkretnych etapów (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) będą publikowane w artykułach zawierających rozwiązanie danego etapu. Artykuły te będą publikowane po zakończeniu danego etapu.

25.   Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

 

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców Konkursu,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał Komisja oceni jako najciekawszy.           

27.   Komisja Konkursowa, dokona wyboru 1 (jednego) Zwycięzcy każdego z etapów, któremu zostanie przyznana nagroda  główna (zwana dalej ,,Nagrodą  Główną").

 1. Wyłaniając Zwycięzców Komisja kierować się będzie w szczególności kreatywnością, sposobem ujęcia tematu oraz poziomem merytorycznym i językowym nadesłanych Materiałów.
 2. O przyznaniu Nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w artykule, o którym mowa w ust. 25 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku:

1)      nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

V        Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

1)      30 (słownie: trzydzieści) Nagród Głównych - po 1 (jednej) dla każdego Zwycięzcy - zestaw składający się z:

a)      przewodników wydawnictwa Bezdroża,

b)      gadżetów Suzuki - plecaki, bluzy

 1. Organizator roześle Nagrody do Zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w wiadomości, o której mowa w ust. 15. Nagrody będą wysyłane do Zwycięzców według poniższego harmonogramu:

1)      dla Zwycięzców etapów 1 - 5 w dniu: 13 lipca

2)      dla Zwycięzców etapów 6- 10 w dniu: 23 lipca

3)      dla Zwycięzców etapów 11 - 15 w dniu: 3 sierpnia

4)      dla Zwycięzców etapów 16 - 20 w dniu: 12 sierpnia

5)      dla Zwycięzców etapów 21 - 25 w dniu: 24 sierpnia

6)      dla Zwycięzców etapów 26 - 30 w dniu: 31 sierpnia

 1. W przypadku, gdy Uczestnik wygra w więcej niż 1 etapie, może otrzymać więcej niż 1 nagrodę - zgodnie z ilością wygranych przyznanych przez Komisję.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.
 4. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 5. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.
 6. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

 

VI      Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 19 i w celach archiwalnych.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
 3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 6. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
 7. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 8. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
 10. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
 11. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 12. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec(siła wyższa).
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.