Powered byAccuWeather.com

Warszawa

Pogoda teraz Dzisiaj 11:39

07:12 17:28

13:10 20:37

11°C
  • Pochmurno
  • Odczuwalna 11°C
  • Ciśnienie 1015 hPa
  • Wiatr SSW 11 km/h
37
CAQI
ŹRÓDŁO: Airly
jakość powietrza
Dobra
pm 2.5
88% normy
pm 10
61% normy
Jutro 19°C 11°C
Piątek 16°C 11°C
Wczytywanie...
Wczytywanie...

REGULAMIN KONKURSU „Pierwsze słowa na lotnisku".

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami (łącznie dalej ,,Organizatorzy") konkursu "Pierwsze słowa na lotnisku" (dalej "Konkurs") są:

a. GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (dalej "INTERIA"),, oraz

b. Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS -125197, NIP: 677-00-72-027, kapitał zakładowy w wysokości 64.834.000,00 zł (dalej ,,RMF FM").

2. Fundatorem Nagród są Organizatorzy. Interia funduje Nagrody "500 zł na spotkanie" RMF FM funduje Nagrodę Główną.

3. Deutsche Lufthansa S.A. Oddział w Polsce, Al. Jana Pawła II 29  00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034309, NIP 526-00-03-819 jest Sponsorem Konkursu.

4. Konkurs  rozpoczyna się dnia 20.09.2018 i trwa do dnia 07.10.2018 roku do godziny 23:59:59.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibach Organizatorów oraz na stronie internetowej pod adresem www.pogoda.interia.pl/raporty/raport-meethalfway/konkurs (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a.  jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatorów lub Sponsora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b.  jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 7 (słownie: siedmiu) zwycięzców (dalej "Zwycięzcy"):

a.  sześciu Zwycięzców  nagrody "500 na spotkanie"  w postaci 500 (słownie: pięćset) złotych na zorganizowanie spotkania z bliską/dawno niewidzianą osobą, które zostaną wydane Zwycięzcom przez INTERIĘ

b. jednego Zwycięzcy Nagrody "Głównej" w postaci 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych w gotówce na zorganizowanie wspólnego weekendu, która zostanie wydana Zwycięzcy przez RMF FM.
( Dalej łącznie jako "Nagrody")

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko raz.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatorów , składająca się z trzech pracowników INTERIA (zwana dalej ,,Komisją Konkursową"). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie Zwycięzców i Finalistów Konkursu,

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

12. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, tj.  www.pogoda.interia.pl/raporty/raport-meethalfway/konkurs w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatorów, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

b. Odpowiedzi na pytanie: "Z kim chciałbyś się spotkać? Jak powitasz go na lotnisku i dlaczego właśnie tak?" (zwany dalej "Materiałem"),

c. wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym,

d. wyrażanie zgody na emisję oraz nagrywanie głosu podczas audycji na żywo na antenie Radia RMF FM, a także na emisję nagrania przez RMF FM w terminie późniejszym

13. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 7 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

14. Nagrody zostaną przekazane na wskazane przez Zwycięzców numery rachunków bankowych w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

15. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatorów i Sponsora na następujących polach eksploatacji:

(i)  zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

(ii) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iii) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(iv) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(v) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatorów lub Sponsora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

c. udziela zgody na publikację przez Organizatorów na stronach internetowych Organizatorów: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

d. jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

e. przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

f. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu,

g. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.

III. Rozwiązanie Konkursu

16. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi wg poniższego harmonogramu

a. Sześciu Zwycięzców nagrody "500 na spotkanie" zostanie wyłonionych w dniu:  9 października 2018 roku i ogłoszonych na Stronie Konkursowej.

b. Zwycięzca nagrody ,,Głównej" zostanie ogłoszony na antenie Radia RMF FM w dniu 8 października 2018 roku.

17. Wyłonienia Zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 18.

18. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja Konkursowa oceniać będzie poziom merytoryczny, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.

19. W dniu  8 października 2018r. Komisja Konkursowa wybierze jeden najciekawszy MATERIAŁ spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych w trakcie Konkursu, według zasad określonych w ust. 18 Regulaminu
i przyzna Nagrodę Główną.

a) Prowadzący program Radia RMF FM zadzwoni do wyłonionego Uczestnika Konkursu i powiadomi go o wygranej w Konkursie oraz, w trakcie trwania programu na antenie Radia RMF FM odczyta Odpowiedź konkursową. Nawiązanie połączenia telefonicznego na numer telefonu Uczestnika, będzie miało miejsce w dniu wyboru Zwycięzcy w godzinach 09:00-18:00 i będzie trwało pięć sygnałów. Podjęte zostaną dwie próby połączenia. W przypadku nie odebrania telefonu przez Uczestnika
po upływie pięciu sygnałów po drugiej próbie połączenia, a także w przypadku pojawienia się podczas nawiązania połączenia następujących komunikatów: "numer zajęty", "zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", "abonent czasowo niedostępny", "abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem", "nie ma takiego numeru" lub innych podobnych, Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego Uczestnika, którego Zadanie Konkursowe jako drugie w kolejności spełnia kryteria wskazane w niniejszym punkcie

b) Rozmowy mogą być rozpowszechniane na antenie Radia RMF FM, w formule "na żywo" lub też być rejestrowane (nagrywane) i emitowane w późniejszym okresie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

20. Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

V. Nagrody

21. Nagrodami w Konkursie są:

a. 1 (słownie: jedna) Nagroda "Główna" - 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych w gotówce

b. 6 (słownie: sześć) Nagród "500 na spotkanie" - 500 (słownie: pięćset) złotych w gotówce

22. Zwycięzcy nagród "Głównej" oraz "500 na spotkanie" obowiązani są wskazać Organizatorom numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot nagrody. Numer rachunku bankowego powinien zostać wskazany przez Zwycięzców w terminie 10 dni roboczych we wiadomości e-mail stanowiącej odpowiedź na wiadomość, o której mowa w ust. 20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Zwycięzców.

23. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub niespełnienia postanowień Regulaminu, Nagrody przepadają na rzecz Organizatorów lub Sponsora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

24. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę.

24. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając jednemu z Organizatorów stosowne oświadczenie na piśmie.

25. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatorów, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

26. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. Koszty wysyłki ponoszą odpowiednio Organizatorzy.

VI. Dane osobowe

27. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu są Organizatorzy. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu w następujący sposób:

a) Interia przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:

1) Zbierania zgłoszeń Uczestników,

2) Dokonania wyboru Zwycięzców,

3) Poinformowania Zwycięzców o wygranej,

4) Przekazania nagród "500 zł na spotkanie",

5) Rozpatrywania reklamacji.

b) RMF przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:

1) Poinformowania Zwycięzcy Nagrody Głównej o wygranej, w tym w zakresie rejestrowania i emisji głosu Zwycięzcy Nagrody Głównej,

2) Przekazania Nagrody Głównej.

28. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatorów. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi:

a)  https://prywatnosc.interia.pl

b) https://www.rmf.fm/polityka-prywatnosci

29. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

30. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatorów o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

31. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

VII. Postanowienia końcowe

32. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od  opublikowania listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatorów).

33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatorów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatorów w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatorów zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

34. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

36. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

37. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.